Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập đến việc “Tổ chức ra quân đội công nông”?

 Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập đến việc “Tổ chức ra quân đội công nông”?

Trả lời:

Trong Chính cương vắn tắt của Đảng (tháng 2/1930) do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo đã đề cập tới việc “Tổ chức ra quân đội công-nông”; Luận cương chính trị (10/1930) cũng chỉ rõ nhiệm vụ: “Vũ trang cho công-nông,” “lập quân đội công nông” và “tổ chức Đội tự vệ công nông.”

a. Chính cương sách lược văn tắt tháng 2 năm 1930.

b. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930.

c. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (1951)

d. Nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kì tháng 4 năm 1945Mới hơn Cũ hơn