Cuộc chiến tranh chống Thực dân và Đế quốc do đảng ta lãnh đạo mang tính chất của chiến tranh gì?

 Cuộc chiến tranh chống Thực dân và Đế quốc do đảng ta lãnh đạo mang tính chất của chiến tranh gì?

Cuộc chiến tranh chống Thực dân và Đế quốc do đảng ta lãnh đạo mang tính chất của chiến tranh nhân dân

a. Chiến tranh giai cấp.   

b. Chiến tranh nhân dân.

c. Chiến tranh xâm chiếm.    

d. Nội chiến.Mới hơn Cũ hơn