Trắc nghiệm GDQP&AN lớp 10 Bài 1 chính xác nhất

 Trắc nghiệm môn GDQP lớp 10 bài 1 chính xác nhất giúp học sinh lớp 10 có thể nghiên cứu tham khảo


Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 1

1. Chiến tranh có thể được hiểu với nghĩa khác là:

Đấu tranh.  

Khởi nghĩa.

Kháng chiến.      

Tất cả đều sai.

2. Ai là người đặt nền móng cho nhà nước Phong kiến ở Việt Nam?

Vua Hùng đầu tiên.   

An Dương Vương.

Ngô Quyền. 

Hồ Quý Ly.

3. Lịch sử Việt Nam ghi nhận thời gian chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất là năm:

931.

936.

938.

967.

4. Tên nước Đại Việt ra đời từ thời:

Ngô Quyền.   

Đinh Bộ Lĩnh.

Lê Hoàn.        

Lý Công Uẩn

5. Cuộc chiến tranh chống lại Quân Nguyên-Mông dưới sự lãnh đạo của triều đại nào ở Việt Nam:

Nhà Lý.    

Nhà Trần.

Nhà Hồ. 

Nhà Lê.

6. Vì sao Nhà Hồ thất bại trong cuộc chiến tranh vệ quốc của mình?

Không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

Vì đất nước đang trong thời kỳ khó khăn.

Vì thiếu người tài lãnh đạo quân đội.

Đầu hàng ngay từ đầu.

7. Cuộc tiến công đầu tiến trong kháng chiến chống Pháp là trận:

Việt Bắc-1947.     

Biên Giới 1950.

Điện Biên Phủ.     

Tất cả đều sai.

8. Cuộc chiến tranh chống Thực dân và Đế quốc do đảng ta lãnh đạo mang tính chất của:

Chiến tranh giai cấp.   

Chiến tranh nhân dân.

Chiến tranh xâm chiếm.    

Nội chiến.

Mới hơn Cũ hơn