Một trong những nguyên tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

 Một trong những nguyên tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là gì?


a. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Phải có kỷ luật sắt, nghiêm minh, đáp ứng tốt yêu cầu chiến đấu.

c. Phải có khả năng cơ động nhanh, chiến đấu giỏi.

d. Xây dựng quân đội nhiều về số lượng, đáp ứng tốt yêu cầu chiến đấu.


Mới hơn Cũ hơn