Tên nước Đại Việt ra đời từ thời vua nào?

 Tên nước Đại Việt ra đời từ thời vua nào?

Trả lời:

Tên nước Đại Việt ra đời từ thời vua Lý Công Uẩn


a. Ngô Quyền.   

b. Đinh Bộ Lĩnh.

c. Lê Hoàn.        

d. Lý Công Uẩn


Mới hơn Cũ hơn