Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nam giới là bao nhiêu?

Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nam giới là bao nhiêu?

Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nam giới là 45 tuổi

a. 38 tuổi

b. 42 tuổi

c. 45 tuổi

d. 48 tuổi

Đáp án 45

Theo điều 25, Luật NVQS 2015


Mới hơn Cũ hơn