Yêu cầu tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Yêu cầu tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định như sau:

a) Hằng năm, các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự ở cơ quan, tổ chức phải được tập huấn, bồi dưỡng đúng chương trình, nội dung, thời gian theo phân cấp cho từng đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương, vùng, miền;

b) Nắm vững nội dung tập huấn, bồi dưỡng vận dụng sáng tạo vào công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao.Mới hơn Cũ hơn