Mục tiêu tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Mục tiêu tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định như sau:

a) Nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác quốc phòng bộ, ngành Trung ương, địa phương; công tác đối ngoại, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới;

b) Thống nhất chương trình, nội dung, thời gian và tổ chức, phương pháp tiến hành công tác quốc phòng, quân sự, phòng thủ dân sự có liên quan ở bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức;

c) Cập nhật những nội dung mới về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự có liên quan;

d) Nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự có liên quan.Mới hơn Cũ hơn