Trang phục, sao mũ, phù hiệu của các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


Trang phục, sao mũ, phù hiệu của các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời:

 Tại Điều 24 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định như sau: 

Các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân tự vệ được cấp phát, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu theo quy định của Chính phủ.


Mới hơn Cũ hơn