Trang phục Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành vào thời gian nào, vì sao?

Trang phục Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành vào thời gian nào, vì sao?


Trả lời:

- Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Trang phục của Dân quân tự vệ quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP  ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ năm 2009 tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trang phục Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

- Việc quy định như trên nhằm tận dụng hết niên hạn sử dụng trang phục dân quân tự vệ đã sản xuất, tránh lãng phí.


Mới hơn Cũ hơn