Thời gian, chương trình huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Thời gian, chương trình huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại Điều 6 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định:

1. Thời gian huấn luyện cho từng đối tượng Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Dân quân tự vệ.

2. Chương trình

a) Dân quân tự vệ năm thứ nhất thực hiện theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Dân quân tự vệ năm thứ hai trở đi thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Hằng năm, căn cứ chương trình quy định tại khoản này Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các tổng cục, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, học viện, nhà trường, tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Quốc phòng có tổ chức tự vệ quy định chi tiết chương trình, nội dung huấn luyện cho Dân quân tự vệ thuộc quyền.


Mới hơn Cũ hơn