Phân cấp tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Phân cấp tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định:

a) Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh huấn luyện đại đội Dân quân tự vệ pháo binh, pháo phòng không, hải đội dân quân thường trực;

b) Ban chỉ huy quân sự cấp huyện huấn luyện đơn vị Dân quân tự vệ tổ chức ở cấp huyện; Dân quân tự vệ năm thứ nhất, đơn vị Dân quân tự vệ biển, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế và khẩu đội cối của cấp xã; căn cứ tình hình của địa phương, có thể tổ chức huấn luyện theo cụm xã;

c) Ban chỉ huy quân sự cấp xã huấn luyện cho đơn vị dân quân thường trực, cơ động, tại chỗ ở cấp xã;

d) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức) tổ chức huấn luyện cho đơn vị tự vệ ở cơ quan, tổ chức;

đ) Quân chủng Hải quân chỉ đạo cơ quan, đơn vị huấn luyện cho đơn vị tự vệ thuộc quyền quản lý;

e) Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội chỉ đạo cơ quan, đơn vị huấn luyện cho đơn vị tự vệ thuộc quyền.


Mới hơn Cũ hơn