Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?


 Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

1. Sĩ quan có quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Luật này.

2. Sĩ quan được Nhà nước bảo đảm về chính sách, chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

Căn cứ theo điều 6, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

Mới hơn Cũ hơn