Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của quân Mông – Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt?

 Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của quân Mông – Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt?

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của quân Mông – Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt đó là Lực lượng quân Mông – Nguyên ít, khí thế chiến đấu kém cỏi

 Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của quân Mông – Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt?

A. Đường lối quân sự của Đại Việt rất độc đáo, linh hoạt, sáng tạo.

B. Lực lượng quân Mông – Nguyên ít, khí thế chiến đấu kém cỏi.

C. Đại Việt có đội ngũ tướng lĩnh tài giỏi với nhiều danh tướng kiệt xuất.


D. Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước, đoàn kết đấu tranh giữ nước.

Đáp án: B


Mới hơn Cũ hơn