Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là gì?

 Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là gì?

 Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là

A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. Vương quốc Campuchia.

C. Cộng hòa Dân chủ Đông Timo.

D. Cộng hòa Singapo.

Đáp án: AMới hơn Cũ hơn