Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?

Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?

Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?

A. Trần Phú.

B. Nguyễn Ái Quốc.

C. Lê Hồng Phong.

D. Lê Duẩn.

Đáp án: BMới hơn Cũ hơn