Vật liệu nổ quân dụng là gì? Vật liệu nổ quân dụng dùng để làm gì?

 Vật liệu nổ quân dụng là gì? Vật liệu nổ quân dụng dùng để làm gì? 


Trả lời

Vật liệu nổ quân dụng là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Căn cứ theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017)

Mới hơn Cũ hơn