Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng nào?

 Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng nào?


Trả lời 

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện 3 chức năng cơ bản, đó là: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất

Mới hơn Cũ hơn