Sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

 Sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?Trả lời:

Sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là sức mạnh tổng hợp, trong đó yếu tố chính trị, tinh thần giữ vai trò quyết định.

Mới hơn Cũ hơn