Quân chủng là gì? Thế nào là Quân chủng?

 Quân chủng là gì? Thế nào là Quân chủng?

Hình ảnh Quân chủng Phòng không - Không quân Quân đội nhân dân Việt Nam


Quân chủng là bộ phận quân đội hoạt động ở môi trường địa lý nhất định (trên bộ, trên không, trên biển); được tổ chức, biên chế, trang bị, huấn luyện theo đặc trưng chức năng, nhiệm vụ và phương thức tác chiến riêng. Mỗi quân chủng có các binh chủng, bộ đội chuyên môn, các đơn vị phục vụ phù hợp với đặc điểm của quân chủng.

Mới hơn Cũ hơn