Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng về dân quân tự vệ

 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng về dân quân tự vệ
Mẫu số 01 - Tờ trình đề nghị khen thưởng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………/TTr……..1

        ……….2, ngày …….. tháng ……. năm …..

 

TỜ TRÌNH

Về việc tặng thưởng………………………………..3

Kính gửi:…………………………….4

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ …………………………………………………………………………….5

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh …………………… 6 kính trình ………………..7, đề nghị …………8 tặng thưởng …………….9cho ……………10 tập thể (cá nhân).

Đã có thành tích ……………………………………………………….11

(Có danh sách kèm theo).

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được ………………12xem xét kỹ, đủ tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định.

Kính trình …………………………….. 13 xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu:.

               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 14
          (Ký, đóng dấu)

__________

1 Chữ viết tắt của đơn vị trình khen thưởng.

2 Ghi địa danh theo quy định.

3 Ghi tên hình thức đề nghị khen thưởng.

4. Ghi tên cơ quan người có thẩm quyền khen thưởng.

5. Ghi căn cứ khác có liên quan.

6. Ghi tên cơ quan trình khen thưởng.

7. Ghi tên người có thẩm quyền xét đề nghị hoặc có thẩm quyền đề nghị khen thưởng.

8. Tên Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền đề nghị hoặc có thẩm quyền đề nghị khen thưởng.

9. Tên hình thức đề nghị khen thưởng.

10. Tên (số lượng) tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng,

11. Thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (câu tuyên dương thành tích).

12. Tên tổ chức xét duyệt.

13. Tên thủ trưởng xét duyệt.

14. Chức danh Thủ trưởng đơn vị trình khen.


Mới hơn Cũ hơn