Mẫu số 02 - Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về dân quân tự vệ

 Mẫu số 02 - Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về dân quân tự vệMẫu số 02 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số:      /BB-HĐTĐKT

                              Hà Nội, ngày     tháng     năm

 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị…………………………………………………

Tiến hành vào hồi ………. giờ, ngày …….. tháng ……. năm ……….

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………. đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt …………… đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………

Thư ký: …………………………………………………………………

Nội dung: …………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………………………

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ………………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………. đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 CHỦ TỊCHCHÍNH ỦY
Đại tá Nguyễn Văn A

                                         THƯ KÝ
                                  TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN HUẤN

                                       Thượng tá Nguyễn Văn B


Mới hơn Cũ hơn