Luật Biên phòng Việt Nam 2020, Luật số 66/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày nào? Luật Biên phòng Việt Nam 2020 được thông qua ngày nào?


 Luật Biên phòng Việt Nam 2020, Luật số 66/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày nào? 
Luật Biên phòng Việt Nam 2020 được thông qua ngày nào?

 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  Luật Biên phòng Việt Nam 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Mới hơn Cũ hơn