Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

 


Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân :

a) Sĩ quan cấp tướng Công an nhân dân có 04 bậc:

Đại tướng ;

Thượng tướng;

Trung tướng;

Thiếu tướng;

b) Sĩ quan cấp tá Công an nhân dân có 04 bậc:

Đại tá;

Thượng tá;

Trung tá;

Thiếu tá;

c) Sĩ quan cấp úy Công an nhân dân có 04 bậc:

Đại úy;

Thượng úy;

Trung úy;

Thiếu úy;

d) Hạ sĩ quan Công an nhân dân có 03 bậc:

Thượng sĩ;

Trung sĩ;

Hạ sĩ.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân:

a) Sĩ quan cấp tá  Công an nhân dân có 03 bậc:

Thượng tá;

Trung tá;

Thiếu tá;

b) Sĩ quan cấp úy Công an nhân dân có 04 bậc:

Đại úy;

Thượng úy;

Trung úy;

Thiếu úy;

c) Hạ sĩ quan Công an nhân dân có 03 bậc:

Thượng sĩ;

Trung sĩ;

Hạ sĩ.

3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân:

a) Hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân có 03 bậc:

Thượng sĩ;

Trung sĩ;

Hạ sĩ;

b) Chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân có 02 bậc:

Binh nhất;

Binh nhì.

Mới hơn Cũ hơn