Chủ phương tiện kỹ thuật dự bị là gì?

 


Chủ phương tiện kỹ thuật dự bị là gì?

Trả lời

 Chủ phương tiện kỹ thuật dự bị là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện kỹ thuật dự bị thuộc đối tượng được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Căn cứ theo Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Mới hơn Cũ hơn