Chế độ, chính sách đối với thân nhân của sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh, từ trần

 


Chế độ, chính sách đối với thân nhân của sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh, từ trần

Căn cứ theo điều 7, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

1. Thân nhân của sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

2. Thân nhân của sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân, chiến sĩ Công an nhân dân từ trần được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

3. Thân nhân của sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh, từ trần được hưởng chế độ trợ cấp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này bao gồm: Vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp hoặc người khác mà sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân, chiến sĩ Công an nhân dân trước khi hy sinh, từ trần có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Mới hơn Cũ hơn