Biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được quy định như thế nào? Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm những gì?


 Biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được quy định như thế nào? Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm những gì?

1. Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm:

a) Vận động quần chúng;

b) Pháp luật;

c) Ngoại giao;

d) Kinh tế;

đ) Khoa học - kỹ thuật;

e) Nghiệp vụ;

g) Vũ trang.

2. Nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này do pháp luật quy định.

Căn cứ theo Điều 20, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Mới hơn Cũ hơn