Bảo đảm nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ Biên phòng được quy định như thế nào?


Bảo đảm nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ Biên phòng được quy định như thế nào?

Nhà nước bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ biên phòng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; huy động các nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ biên phòng; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình biên giới, cửa khẩu và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực thi nhiệm vụ biên phòng.


Căn cứ theo Điều 26, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Mới hơn Cũ hơn