Thông tư số 129/2021/TT-BQP về Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ

 


Ngày 06/10/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 129/2021/TT-BQP về Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ.


Theo đó, Quy trình này quy định về tổ chức hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh, gồm:


- Thẩm định, công nhận về năng lực tổ chức, phương án kỹ thuật thi công, tiêu chuẩn, quy trình được lựa chọn áp dụng và điều kiện thi công;


- Giám sát chất lượng;


- Xử lý sai sót;


- Kiểm tra và nghiệm thu;


- Quản lý chất lượng các hoạt động trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ;


- Huấn luyện bổ sung;


- Quản lý chất lượng thông tin;


- Đánh giá và cải tiến.


Thông tư này áp dụng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện các dự án, hạng mục, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ; khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến thực hiện các dự án, nhiệm vụ, hạng mục điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ áp dụng các quy định tại Quy trình này.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).


File đính kèm :

Mới hơn Cũ hơn