Phòng thủ đất nước là gì? Thế nào là Phòng thủ đất nước?

 


Phòng thủ đất nước là tổng thể các hoạt động tổ chức, chuẩn bị và thực hành về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc.

Mới hơn Cũ hơn