Quy định mới về nhiệm vụ Dân quân tự vệ?


Quy định mới về nhiệm vụ Dân quân tự vệ?

Trả lời:

So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ bổ sung quy định: Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền (khoản 4 Điều 7, Luật Dân quân tự vệ 2019).


Mới hơn Cũ hơn