Có bao nhiêu thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?


Có bao nhiêu thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định 11 thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

2. Dân quân tự vệ cơ động.

3. Dân quân thường trực.

4. Dân quân tự vệ biển.

5. Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.


Mới hơn Cũ hơn