Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành văn bản về Dân quân tự vệ như thế nào?

 Câu hỏi 3. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành văn bản về Dân quân tự vệ như thế nào?


Trả lời:

Từ năm 1996 đến năm 2019, Quốc hội đã ban hành 02 luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 02 pháp lệnh, như sau:

- Ngày 09/01/1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh về Dân quân tự vệ; Pháp lệnh gồm: 6 chương, 33 điều, có hiệu lực thi hành ngày 22/01/1996.

- Ngày 29/4/2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 (thay thế Pháp lệnh về Dân quân tự vệ năm 1996); Pháp lệnh gồm: 4 chương, 31 điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2005.

- Ngày 23 tháng 11 năm 2009, Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 (thay thế Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004); Luật gồm: 9 chương, 66 điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2010.

- Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 (thay thế Luật Dân quân tự vệ năm 2009); Luật gồm: 8 chương, 50 điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020.


Tài liệu:

HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ


Mới hơn Cũ hơn