Chế độ, chính sách đối với Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã bao gồm những gì?

Chế độ, chính sách đối với Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã bao gồm những gì?


1. Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chí trả theo tháng, bằng 327.800 đồng (điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP). Thời gian tính hưởng phụ cấp chức vụ như quy định đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

2. Phụ cấp thâm niên nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên (khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ). Cách tính phụ cấp thâm niên như quy định đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã. 

3. Được cấp phát trang phục Dân quân tự vệ như quy định đối với Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Mới hơn Cũ hơn