Thông tư 143/2020/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP với đối tượng thuộc BQP

 THÔNG TƯ SỐ 143/2020/TT-BQP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG.

Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2021.

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC  hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.


Tải Thông tư 143/2020/TT-BQP

Mới hơn Cũ hơn