Tham gia lực lượng Dân quân tự vệ vẫn có thể thực hiện Nghĩa vụ quân sự

Tham gia lực lượng Dân quân tự vệ vẫn có thể thực hiện Nghĩa vụ quân sự 

Điểm a, khoản 4, Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 quy định:

Điều 4: Nghĩa vụ quân sự

4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

Khoản 3, Điều 13 Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 quy định:

Điều 13: Hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

3. Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ  nếu có thời gian tham gia trong lực lượng Dân quân thường trực 12 tháng thì sẽ được công nhận hoàn thành NVQS. Còn tham gia dân quân tại chỗ, binh chủng, cơ động...  vẫn đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Mới hơn Cũ hơn