Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Cảnh sát cơ động?

 Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Cảnh sát cơ động?

1. Phối hợp với Bộ Công an quy hoạch quỹ đất phù hợp để xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện cho Cảnh sát cơ động.

2. Hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với khả năng của địa phương và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cảnh sát cơ động.

4. Ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điều 30, luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn