Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực thi hành ngày tháng năm nào?

 Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực thi hành ngày tháng năm nào?Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Căn cứ pháp lý:

Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15

Quy định tại Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Pháp lệnh Cảnh sát cơ động số 08/2013/PL-UBTVQH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2022.Mới hơn Cũ hơn