Giám đốc Công an cấp tỉnh điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền trong trường hợp nào?

Giám đốc Công an cấp tỉnh điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền trong trường hợp nào?

 Giám đốc Công an cấp tỉnh điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án đã được cấp trên phê duyệt hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt;

2. Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý trong trường hợp cấp bách và đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an.

Căn cứ khoản 3, điều 20, luật cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn