Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết hạn phục vụ tại ngũ có thể tình nguyện ở lại phục vụ trên hạn định thêm một thời gian ít nhất là mấy tháng?

 Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết hạn phục vụ tại ngũ có thể tình nguyện ở lại phục vụ trên hạn định thêm một thời gian ít nhất là mấy tháng?

Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết hạn phục vụ tại ngũ có thể tình nguyện ở lại phục vụ trên hạn định thêm một thời gian ít nhất là 12 tháng

a. 6 tháng

b. 9 tháng

c. 12 tháng

d. 18 tháng

Đáp án C. 

Nội dung này chỉ mang tính tham khảo trong học phần sách GDQP&AN cũ của lớp 11

 Hiện nay Luật NVQS 2015 đã bỏ quy định này.


Mới hơn Cũ hơn