Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ như thế nào?

Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ như thế nào?

Trả lời:

- Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định các loại chế độ, chính sách Dân quân tự vệ được hưởng; giao Chính phủ quy định mức hưởng của từng loại chế độ, chính sách.

- Chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ cơ bản giữ như Luật Dân quân tự vệ năm 2009, quy định mới: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực; phụ cấp đặc thù đi biển; tiền ăn cho Dân quân tự vệ.Mới hơn Cũ hơn