Hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời:

   Tại Điều 29 Luật Dân quân tự vệ quy định hoạt động sẵn sàng chiến đấu, gồm: 

1. Duy trì và thực hiện chế độ hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ. 

2. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch về Dân quân tự vệ. 

3. Làm nòng cốt xây dựng thôn, xã, phường, thị trấn chiến đấu; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương. 

4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và hoạt động khác.Mới hơn Cũ hơn