Chương trình tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định như sau:

a) Chương trình tập huấn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Chương trình bồi dưỡng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 
Mới hơn Cũ hơn