Chức vụ cao nhất của Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện là gì?

Chức vụ cao nhất của Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện là gì?

Trả lời:

Chức vụ cao nhất của Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự.

Chi tiết: Do cách gọi ở quận và huyện nên Chỉ huy trưởng sẽ được gọi theo tên quận hoặc huyện đó.

Chức vụ cao nhất của Ban Chỉ huy quân sự Quận là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận.

Chức vụ cao nhất của Ban Chỉ huy quân sự huyện là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Huyện.


Mới hơn Cũ hơn