Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chính trị viên phó tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải đội quy định như thế nào?


Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chính trị viên phó tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải đội quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 17 Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định như sau:

1. Chức trách của chính trị viên phó tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải độ

Chịu trách nhiệm trước chính trị viên, người chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ cùng cấp về nhiệm vụ được phân công; thay thế chính trị viên khi được giao.

2. Nhiệm vụ của chính trị viên phó tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải độ

Tham mưu, đề xuất và giúp chính trị viên, người chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ cùng cấp lập kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của đơn vị Dân quân tự vệ thuộc quyền.

3. Mối quan hệ công tác của chính trị viên phó tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải độ

a) Quan hệ với chính trị viên, người chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ cùng cấp là quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên;

b) Quan hệ với phó tiểu đoàn trưởng, phó hải đoàn trưởng, phó đại đội trưởng, phó hải đội trưởng là quan hệ phối hợp công tác; đối với cấp phó thuộc quyền quản lý là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới;

c) Quan hệ với trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thuyền trưởng, khẩu đội trưởng thuộc quyền là quan hệ cấp trên và cấp dưới.


Mới hơn Cũ hơn