Vị trí của Bộ đội Biên phòng, chức năng của Bộ đội Biên phòng là gì?

 


Vị trí của Bộ đội Biên phòng, chức năng của Bộ đội Biên phòng là gì?

Vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng được quy định như sau:

1. Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

2. Bộ đội Biên phòng có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách, pháp luật về biên phòng; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 13, Luật Biên phòng Việt Nam 2020


Mới hơn Cũ hơn