Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BQP ngày 09/12/2021 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

 Ngày 09/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BQP quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng.Theo đó, Thông tư này quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; điều kiện, tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định viên và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Thông tư áp dụng đối với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn quân đội; kiểm định viên và các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2017 và thay thế Thông tư sổ 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng quy định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).




Mới hơn Cũ hơn