Tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị được quy định nhu thế nào?

 


Tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị được quy định nhu thế nào?

Căn cứ theo điều 21, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dự bị hằng năm.

2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định số lượng từng nhóm, ngành sĩ quan dự bị cần đào tạo giao cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Chính phủ quy định đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị.

Mới hơn Cũ hơn