Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là gì?

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là gì?Trả lời:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Mới hơn Cũ hơn