Sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị vào đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?


 Sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị vào đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?

Căn cứ theo điều 8, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Phương tiện kỹ thuật dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên có tính năng đúng yêu cầu sử dụng trong biên chế của từng đơn vị Quân đội nhân dân; trường hợp không có thì sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị có tính năng tương tự.

Mới hơn Cũ hơn